2010-01-09 TMB vs. Pipestone - Varsity - WendyHaney