2010-12-03 TMB-WWG vs. Minneota - Varsity - WendyHaney