2011-01-08 Pipestone Tournament - Varsity - WendyHaney